Acord de confidentialitate

 FORMULAR INFORMARE ȘI CONSIMȚIRE
PENTRU SERVICII DE EVALUARE / INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ, CU PRELUCRARE DATELOR CU CARACTER PERSONAL ONLINE ȘI OFFLINE LA SOLICITAREA UNEI PERSOANE JURIDIC
E

Capitolul I. Definiții

 1. \"Date cu caracter personal\" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice,  date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală. În cadrul acestei sesiuni de testare psihologică vor fi prelucrate atât în mediul online, cât și în mediul offline (în format scriptic) următoarele informații cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, câteva caracteristici demografice (vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația și apartenența dumneavoastră etnică), precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate cu ocazia acestei sesiuni de testare psihologică. De asemenea, vor mai fi prelucrate offline (doar în format scriptic) o serie de informații personale cuprinse în fișa de anamneză (CNP, data nașterii, data).
 2. \"Prelucrare de date cu caracter personal\" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.
 3. O distincție trebuie realizată între “persoana vizată”, “cel care utilizează datele personale (numit operator)”, “cel care procesează datele personale (numit persoana împuternicită)”, “persoanele terțe” și “destinatar”.
 4. Persoana vizată sunteți dumneavoastră;
 5. Cel care utilizează datele dvs. personale este compania care a solicitat ca dumneavoastră să luați parte la această sesiune de testare psihologică, denumit operator. Acesta stabilește, în temeiul legal sau contractual existent între operator și persoanele împuternicite, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă toate aceste activități pot fi implementate doar cu consimțământul dumneavoastră. Operatorul este și destinatar al operațiunilor de prelucrare, deoarece rezultatele testării pot fi arhivate/stocate/utilizate de operator.
 6. Cel care procesează datele personale se numește persoană împuternicită. În cazul dvs. este vorba despre compania care realizează această sesiune de testare psihologică. Date identificare persoană împuternicită în mediul offline: denumire Cabinet Individual de Psihologie Bologa Lia sediul Sibiu, str. Timisoara nr.15A. Procesarea online a datelor personale se realizează de către o altă persoană împuternicită, denumire Burnout Management SRL, sediul Sibiu, Str. Campului nr.37, care este furnizorul de servicii online de administrare și scorare automată a unor probe psihologice. Date persoană împuternicită în mediul online: denumire Burnout Management SRL, sediul Sibiu, Str. Campului nr.37. Persoanele împuternicite prelucrează datele dvs. doar în scopul convenit de către dumneavoastră sau în scop statistic/ de cercetare.
 7. Persoanele terțe sunt reprezentate de orice entitate juridică autorizată de operator sau/și de o persoană împuternicită care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele dvs. cu caracter personal. În cazul de față persoanele terțe sunt reprezentate de companiile, ce oferă servicii diverse, cum ar fi dar nelimitându-se la: servicii de găzduire și mentenanță a site-ului/aplicației de testare/evaluare, servicii de arhivare a documentelor profesionale rezultate în urma sesiunii de testare psihologică.
 8. Destinatar poate fi orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal. În cazul de față rezultatele evaluării/testării dvs. sunt divulgate doar persoanei vizate, operatorului și persoanei împuternicite (dezvăluirea către persoana împuternicită în mediul online se realizează automat prin participarea la testarea online).
 9. “Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.
 10. \"Creare de profiluri\" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale, referitoare la persoana vizată, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri 

[ ]            Servicii de evaluare și analiza psihologică a nevoilor organizației, psihodiagnoza organizațională, recrutare și selecție de personal, managementul talentelor, intervenție organizațională, coaching;

 1. Prelucrarea informațiilor colectate de aplicația pusă la dispoziție de persoana împuternicită se realizează în mod automat de către operator, în vederea creării unui profil psihologic corect și complet în urma completării probei / probelor psihologice primite spre rezolvare în cadrul testării/evaluării psihologice la care ați consimțit să participați. Printre acestea se pot număra răspunsurile la fiecare item din testului psihologic pe care îl veți completa, precum și o serie de informații specifice (de exemplu vârstă, gen, nivel de studii, naționalitatea etc.), pentru ca răspunsurile oferite de către dumneavoastră să fie comparate în baza unui etalon obținut prin testarea unui număr mare de persoane cu caracteristici socio-demografice similare. Aplicația va procesa automat conținuturile furnizate, fără intervenția vreunei persoane umane.
 2. Prelucrarea informațiilor colectate online, cât și a celor colectate offline de către Burnout Management SRL, sediul Sibiu, Str. Campului nr.37 se realizează într-un mod non-automat în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialistului (specialiștilor) desemnați de persoana împuternicită din cadrul cabinetului psihologic / societății civile profesionale / companiei.
 3. În cazul în care prelucrarea datelor personale se realizează prin intermediul serviciilor electronice de comunicare (e-mail), este posibil ca datele dvs. să fie transferate către entități din afara UE, dar care dețin autorizațiile necesare pentru prelucrarea datelor în condiții de securitate recunoscute și/sau acceptate la nivel UE ( de exemplu, dețin certificări Privacy Shield ce pot fi puse la dispoziția persoanelor sau entităților interesate).
 4. Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor de testare/evaluare și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani. Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.
 5. Stocarea datelor în mediul online se realizează prin intermediul serverelor din Romania ce aparțin persoane terțe și sunt puse la dispoziție persoanei împuternicite.
 6. Stocarea datelor offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare.

Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor

 1. Prin prezenta vă comunicăm că aveți dreptul de a solicita operatorului sau persoanelor împuternicite, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor . De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la momentul retragerii, prin cerere scrisă trimisă la adresa de email office@burnouthub.ro, sau de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă (ANSPDCP).
 2. Responsabilizarea operatorilor de date. Prelucrarea de date sensibile cum ar fi informații despre preferințele sau comportamentul dumneavoastră în vederea creării unor profiluri presupune anumite riscuri referitoare la viața dumneavoastră privată, cum ar fi spre exemplu dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor. Pentru a reduce la minimum un asemenea risc, platforma de testare se poate accesa prin intermediul unui cont de utilizator și a unei parole de acces, doar de persoane angajate ale operatorului și alte persoane împuternicite, abilitate și desemnate să desfășoare serviciile de testare sau de mentenanță a aplicației, care și-au asumat obligația de confidențialitate, respectare a vieții private și a datelor personale. În plus, dumneavoastră aveți posibilitatea de a alege să dezvăluiți informațiile personale în cunoștință de cauză, nu implicit în baza unor setări inițiale. De asemenea, pentru a reduce la minimum un asemenea risc, arhiva offline cu documente profesionale este păstrată de către persoana împuternicită în condiții de securitate, cu acces restricționat.

Capitolul IV. Aspecte finale

 1. Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale am luat cunoștință că mă pot adresa Operatorului la adresa de contact stipulată în contractul de prestări servicii convenit cu Operatorul și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Capitolul V. Consimțământul dumneavoastră

[ ] Confirm că am 18 ani

[ ] Prin bifarea opțiunii (opțiunilor) de testare îmi exprim acordul expres și neechivoc, ca datele mele personale să fie procesate de către operator, și după caz, de către persoana împuternicită, în scopul/scopurile mai sus menționat/e.

[   ] Consimt să particip la această sesiune de testare/evaluare psihologică, confirm că am citit informațiile despre modul în care îmi vor fi prelucrate datele cu caracter personal și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de operator și persoanele împuternicite pentru îndeplinirea scopurilor comunicate. Cunosc faptul că pot retrage în orice moment consimțământul acordat prin cerere trimisă la adresa operatorului sau a persoanei împuternicite, renunțând la participarea la activitatea de testare/evaluare psihologică. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân perfect valabile.

Scroll to Top